INTERNETINĖS SVETAINĖS 

PRIVATUMO POLITIKA

 

Mes rūpinamės savo klientų privatumu, todėl tvarkydami asmens duomenis užtikriname aukštą apsaugos lygį. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome asmens duomenis internetinėje svetainėje https://neriesok.lt/ ir kokias teises turite dėl tvarkomų duomenų. 

 

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

 • Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Neries odontologijos klinika“  (toliau – Klinika), juridinio asmens kodas: 305887192; buveinės adresas: Neries krantinė 14A – 101, LT-48397 Kaunas, tel.: +370 666 01879, el. paštas: info@neriesok.lt

 

INTERNETINĖJE SVETAINĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

 • Internetinės svetainės pagalba Jūs galite registruotis gydytojų konsultacijoms ir/ar Klinikoje teikiamoms procedūroms, pateikdami savo identifikacinius ir kontaktinius duomenis (vardą, el. pašto adresą, telefono numerį). Klinika šiuos pateiktus asmens duomenis tvarkys registracijos sveikatos priežiūros paslaugoms tikslu.
 • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio a) papunktis suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti duomenų subjekto sutikimu. 

 

 • Internetinės svetainės pagalba Jūs galite atsiųsti Klinikai žinutę, pateikdami savo asmens duomenis (vardą, el. pašto adresą). Klinika šiuos pateiktus asmens duomenis tvarkys komunikacijos tikslu.
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio a) papunktis suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti duomenų subjekto sutikimu.

 

 • Jums naršant internetinėje svetainėje mes tvarkome naršymo techninius duomenis – IP adresą.  Klinika šiuos duomenis tvarko siekdama užtikrinti internetinės svetainės saugumą, taip pat statistikos tikslais.  
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio f) papunktis suteikia teisę duomenis tvarkyti, kai juos tvarkyti būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS 

 • Asmens duomenys tvarkomi registracijos sveikatos priežiūros paslaugoms tikslu (vardas, el. pašto adresas, telefono numeris) yra saugomi 5 metus. 
 • Asmens duomenys tvarkomi komunikacijos tikslu saugomi 1 metus. 
 • Internetinės svetainės naršymo techniniai duomenys saugomi  24 val.

 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

 • Asmens duomenys gali būti teikiami Klinikos parinktiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Klinikai reklamos, internetinės svetainės priežiūros ir kitas panašias paslaugas. Duomenų tvarkytojai duomenis tvarko pagal Klinikos nurodymus ir tik tiek kiek reikia paslaugų suteikimui. Visi duomenų tvarkytojai yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų saugumą reglamentuojančias nuostatas. 

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO

 • Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Klinika leistų nemokamai susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Duomenų subjektai turi teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Duomenų subjektai turite teisę prašyti, kad Klinika nebetvarkytų jų asmens duomenų ir Klinika juos panaikintų, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • atšaukiamas duomenų subjekto  sutikimas, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
  • pateikiamas prieštaravimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Klinikos teisėto intereso pagrindu ir duomenų subjekto  interesai konkrečiu atveju yra viršesni.
 • Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Klinika apribotų asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą Klinika su asmens duomenimis nebeatliks jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Prašymas asmens duomenų tvarkymo apribojimui gali būti teikiamas, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
  • asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  • asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti;
  • Klinikai asmens duomenys nebereikalingi nustatytais tikslais, tačiau reikalingi duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • asmens duomenys tvarkomi duomenų subjektui prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas šiuo pagrindu apribojamas iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių tvarkomi asmens duomenys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis).
 • Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad duomenų subjektui leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos pateiktus asmens duomenis, kuriuos Klinika tvarko automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi su duomenų subjektu. Esant techninėms galimybėms, duomenų subjekto prašymu tokie asmens duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam duomenų subjekto nurodytam duomenų valdytojui.
 • Su asmens duomenų apsauga susijusius prašymus galima pateikti:
  • asmeniškai adresu: Neries krantinė 14A – 101, LT-48397 Kaunas;
  • paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Neries krantinė 14A – 101, LT-48397 Kaunas;
  • el. paštu: info@neriesok.lt
 • Pateikdamas prašymą duomenų subjektas ar jo atstovas privalo patvirtinti savo tapatybę.
 • Duomenų subjektai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt 

 

KLINIKOS INTERNETO SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI

 • Klinikos internetinėje svetainėje  https: info@neriesok.lt yra naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelė rinkmena, kuri apsilankius svetainėje išsaugoma Jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Jie skirti pagerinti internetinės svetainės funkcionalumą, taip pat analizuoti lankytojų elgseną bei rinkti statistinius duomenis. 
 • Slapukai nenaudojami Jūsų tapatybei nustatyti.
 • Jūs turite teisę atsisakyti slapukų (išskyrus būtinų tinkamam svetainės veikimui), pasirinkę atitinkamas nuostatas savo interneto naršyklėje arba paspausdami atitinkamą nuorodą mūsų interneto svetainėje, tačiau dėl to gali pablogėti interneto svetainės funkcionalumas. 
 • Mūsų internetinėje svetainėje naudojami slapukai, kurie suskirstyti šias kategorijas: 
  • Būtinieji: elementor
  • Statistiniai: _ga; _ga_*; _fbp